Ansökan    Medlemsavgift    Tävlingsrättighet    Tävlingslicens    Stadgar    Försäkring

Ansökan om medlemskap i Zorrow Club (skriv ut, fyll i och lämna till någon i Styrelsen)
Nedan nämnda person ansöker om medlemskap i Zorrow Club och är därmed skyldig att följa klubbens stadgar, Svenska bowlingförbundets stadgar och Riksidrottsförbundets stadgar.

Medlemsnummer: (ifylles av Styrelsen) _____

Förnamn: ___________________________________________

Efternamn: __________________________________________

Personnummer: _______________________________________

Adress: _____________________________________________

Postnr / Postadress: ____________________________________

Tel.nr hem: ___________________________________________

Ev. annat Tel.nr.: ________________________________________

E-postadress: __________________________________________

Svara JA eller NEJ nedan:
1. Önskar du någon tävlingsrättighet ? _____
NOT:
När du svarat JA på fråga 1 så kommer du att bli registrerad för tävlingslicens i Svenska bowlingförbundet. Du blir kontaktad av någon i Styrelsen för att välja lämplig Tävlingsrättighet.
Typ av tävlingsrättighet (ifylles av styrelsen): ___________________

2. Får ditt för- och efternamn publiceras på Zorrows webbsida ? _____ (www.zorrow.se)
NOT:
Vi publicerar aldrig något som är negativt eller stötande.

3. Får din E-postadress publiceras på Zorrows webbsida ? _____(www.zorrow.se)

NOT 1: Vi publicerar INTE något medlemsregister, din adress eller dina telefonnummer på Zorrows webbsida. Undantag är de som blivit valda till någon ansvarspost. Dessas adress och telnummer publiceras alltid på Zorrows webbsida.

NOT 2: Födelsedatum, namn, adress, telefonnummer och e-postadress registreras i Zorrows officiella medlemsregister. Endast ansvarspersoner i föreningen kan få fullständigt utdrag ur registret.
Till alla medlemmar distribueras medlemsförteckning endast med namn och telefonnummer.

NOT 3: Medlemsansökan behandlas på första Styrelsemöte efter att ansökan kommit Styrelsen tillhanda. Medlemskap erhålles tidigast vid den dagen. För upplysning om när nästa Styrelsemöte äger rum så kontakta någon i Styrelsen.

Underskrift: (Målsman om ansökan gäller person under 18 år)

Datum     /    -       _______________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________